Garanti

KVALITETSGARANTI FÖR FUNKTIONELLA MÖBLER

Vid tillverkningen av möbler genomförs en kontroll av tillhörande detaljer, mekanismer, förenliga element och material som överensstämmer med SFS:s kvalitetsstandard. Detta gör att vi kan erbjuda en kvalitetsgaranti (vidare i texten: garanti) på 2 (två) år.

VILLKOR FÖR GARANTIN

Tidpunkt när garantin träder i kraft:
-Garantin träder i kraft från den tidpunkt som möblernas överlämnas till köparen.

Garantins giltighetstid
-Garantin gäller i 2 (två) år.

Garantins innehåll:
Garantin begränsas för vanligt och aktsamt hemmabruk till:
-Konstruktionsmässig hållbarhet för stomme, hyllor, fasader och sammansättningsbara detaljer av produktionen.
-Handtagens, gångjärnens och skjutsystemens funktionalitet.

BEGRÄNSNINGAR
Garantin gäller inte:
-Vanligt slitage
-Normala färgförändringar
-Skador som har uppstått av närheten till eller påverkan av hushållsapparater eller annan utrustning ( ymnig ånga, fukt, otillräcklig ventilation o.dyl.)
-I händelse av att arbetet med monteringen och installationen av möblerna inte har utförts av Alardi Svensk AB
-Indirekta skador

GARANTINS GILTIGHET
Garantin gäller under förutsättning att:
-Förvaring och den dagliga skötseln sker i enlighet med fabriksinstruktionerna
-Instruktionerna om hur möblerna ska skyddas från fukt åtföljs
-Möblerna används för vanligt och aktsamt hemmabruk
-Belastningen på möblerna och den dagliga användningen är inom rimliga gränser
-Samtliga instruktoner gällande användandet, skötseln och andra sätt som möblerna behandlas åtföljs.

GARANTIERSÄTTNING
För att åberopa ersättning av garantin ska kunden kontakta försäljaren.
Vid upptäckt av defekter på konstruktionen av möblerna, så ska försäljaren och köparen sammanställa ett tvåpartsavtal i vilket defekterna definieras. Försäljaren är skyldig att ersätta de delar av möblerna som inte överensstämmer med kraven för kvalitetsstandarden. Köparen är skyldig att informera försäljaren om defekterna inom två (2) veckor från det att felaktigheterna upptäckts.
Om det upptäcks skador eller defekter på fristående detaljer så är försäljaren skyldig att ersätta köparen med fullvärdiga sådana detaljer inom Sveriges gränser utan kostnad. Om tillgången på en exakt motsvarande detalj är försvårad, så ska en motsvarande funktionsduglig detalj erbjudas inom kortast möjliga tid,
Om den ersatta detaljen är av en annan nyans än den ursprungliga så påverkar inte det försäljarens ansvar gentemot kunden i fråga om garantiersättning.
Om garantiersättningen gäller detaljer (såsom fästanordningar, möbeldetaljer, modell på dörrar o.dyl.) ej går att finna pga att tillverkningen har upphört för dessa och köparen kräver att få exakt överensstämmelse med originalet, så har säljaren rätt att erbjuda kunden en penningsumma som motsvarar det ursprungliga priset för garantin för den detaljen.
Vad gäller tekniken så gäller fabrikörens garanti.